dide thesp  19-09-2012 09-26-11  19dipe 

Home ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Νέα Βιβλία ΕΠΑΛ 2015 Παλιά βιβλία ΕΠΑ.Λ 1999-2015

Πληροφορική στο ΕΠΑΛ

Αυτοματισμός Γραφείου

Συγγραφείς

Γεωργοπούλου Αικατερίνη, Ιωάννης Νέστορας,
Κωστάκος Αντώνης, Παπαϊωάννου Ιωάννης,
Παπανδρέου Κώστας, Φρυδάς Δημήτρης

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο είναι σύμφωνο με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αυτοματισμός Γραφείου.
Το μάθημα έχει γενικό σκοπό ο μαθητής να αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο μαθητής ικανότητες που θα του επιτρέπουν να αξιοποιεί τις εφαρμογές αυτές για επαγγελματική χρήση και να μπορεί να υποστηρίζει πλήρος άλλους χρήστες.
Η ύλη είναι χωρισμένη σε οκτώ ενότητες μία για κάθε διαφορετική εφαρμογή που συναντάται σε ένα σύγχρονο γραφείο. Κάθε ενότητα χωρίστηκε σε δραστηριότητες που θα διεξάγονται στο εργαστήριο, με την καθοδήγηση του καθηγητή.

Περιεχόμενα

Βιβλίο (pdf - 5MB)Βάσεις Δεδομένων

Συγγραφείς

Ζαχαρής Κωνσταντίνος, Κασιμάτης Νικόλαος
Κουνιάκης Χριστόφορος, Μανωλόπουλος Ιωάννης
Οικονόμου Θεόδωρος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και τα συστήματα που τις διαχειρίζονται (ΣΔΒΔ) δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.
Στο βιβλίο γίνεται προσπάθεια να προσφερθούν στους μαθητές βασικές και διαχρονικές, κατά κάποιο τρόπο, γνώσεις για τα περιβάλλοντα ΣΔΒΔ. Όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών, "ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο μαθητής όλες τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί σε περιβάλλον ΣΔΒΔ (DBMS) και να μπορεί να υλοποιεί απλές εφαρμογές σε περιβάλλον ΣΔΒΔ".
Σε όλα τα κεφάλαια και για όλες τις έννοιες χρησιμοποιούνται παραδείγματα που μπορούν να υλοποιηθούν με οποιοδήποτε ΣΔΒΔ έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δομηθούν στέρεες γνώσεις και οι μαθητές να μην περιορίζονται σε γνώσεις που αφορούν μόνο την εκμάθηση χειρισμού συγκεκριμένων εργαλείων.

Πρόγραμμα σπουδών

 

 

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Συγγραφείς

Τσιλιγκρίδης Θεόδωρος, Αποστολάκης Ιωάννης
Φούσκας Γεώργιος, Πατριαρχέας Κυριάκος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες και ένα παράρτημα.
Η πρώτη ενότητα με τίτλο "Δικτυακή τεχνολογία και Διαδίκτυο" στόχο έχει να φέρει το μαθητή σε επαφή με τις έννοιες και τα δομικά στοιχεία των δικτύων υπολογιστών, την έννοια του Διαδικτύου, την εξέλιξή του, την αρχιτεκτονική του, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του.
Η δέυτερη ενότητα με τίτλο "Διδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου" στόχο έχει να μάθει ο μαθητής να χρησιμοποιεί τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως είναι ο Παγκόσμιος Ιστός, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η μεταφορά αρχείων κτλ., καθώς και να εγκαθιστά τις αντίστοιχες εφαρμογές πελάτη.
Η τρίτη ενότητα με τίτλο "Προηγμένες υπηρεσίες του Διαδικτύου" έχει σαν στόχο να εξοικειωθεί ο μαθητής με τη χρήση ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών επικοινωνίας του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο και των εφαρμογών τους.
Η τέταρτη ενότητα με τίτλο "Το μέλλον" στόχο έχει να αποκτήσει ο μαθητής την ικανότητα να διακρίνει τα οφέλη που προκύπτουν από εφαρμογές του Διαδικτύου στην κοινωνία της πληροφορίας, να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, να εξοικειώνεται με τη δυναμική που αυτές αναπτύσσουν στην νέα οικονομία, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στα νέα κάθε φορά δεδομένα που θα δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον.
Τέλος το παράρτημα με τίτλο "Η γλώσσα HTML" παρουσιάζει τα απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία της γλώσσας HTML, ώστε ο μαθητής να δει και, αν θέλει, να επιχειρήσει να γράψει τη δικιά του ιστοσελίδα.

Πρόγραμμα σπουδών
Βιβλίο Μαθητή
Πρόλογος - Γλωσσάριο, Κεφάλαιο 1, Κεφάλαιο 2, Κεφάλαιο 3, Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 5, Κεφάλαιο 6, Κεφάλαιο 7,
Κεφάλαιο 8

 

 

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας

Συγγραφείς

Σιδερίδης Αλέξανδρος, Γιαλούρης Κωνσταντίνος,
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Οι Βασικές Αρχές της Ψηφιακής Τεχνολογίας αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το οικοδόμημα γνώσεων του μαθητή σε όλα τα θέματα των επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το βιβλίο στοχεύει να δώσει στον μαθητή ένα βασικό μαθησιακό εργαλείο αναφοράς, σε όλες τις θεμελιώδεις έννοιες της Ψηφιακής Τεχνολογίας, χωρίς πλατειασμούς ή απώλειες στη συνοχή της ύλης και συνεπώς, στο ενδιαφέρον του αναγνώστη.

 

Πρόγραμμα σπουδών

 

Εφαρμογές Πολυμέσων

Συγγραφείς

Νικόλαος Αβρανίτης, Γεώργιος Αναστασόπουλος, Βασίλειος Μπελεσιώτης,
Νικήτας - Μαρίνος Σγουρός, Σταύρος Σωτήρχος,
Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο υπηρετεί τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Πολυμέσων". Σκοπός του είναι να αποκτήσει ο μαθητής τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, ώστε να είναι ικανός να συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης αντίστοιχων εφαρμογών.
Τα πέντε κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν τη θεωρητική πλευρά του θέματος και συνδέονται στενά με το Τετράδιο Εργασίας του μαθητή, που περιλαμβάνει ασκήσεις, υποδείξεις και δραστηριότητες και το βιβλίο του καθηγητή, όπου βρίσκονται λύσεις και υποδείξεις προς επίλυση των ασκήσεων και αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων καθώς και ειδικά θεωρητικά θέματα.

 

 Βιβλίο μαθητή
σελίδες 1-11, σελίδες 12-22, σελίδες 23 - 33, σελίδες 34 - 49, σελίδες 50 - 65, σελίδες 66 - 76, σελίδες 77 - 87,
σελίδες 88 - 100, σελίδες 101 - 111, σελίδες 112 - 135, σελίδες 136 - 150, σελίδες 151 - 161, σελίδες 162 - 165,
σελίδες 166 - 172, σελίδες 173 - 188, σελίδες 189 - 197, σελίδες 198 - 205, σελίδες 206 - 211, σελίδες 212 - 215,
σελίδες 216 - 221, σελίδες 222 - 230, σελίδες 231 - 245, σελίδες 246 - 250, σελίδες 251 - 268, σελίδες 269 - 281
Πρόγραμμα σπουδών

 

Λειτουργικά Συστήματα

Συγγραφείς

Π. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου,
Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη και είναι σύμφωνο με τα Προγράμματα Σπουδών των αντιστοίχων μαθημάτων.
Το πρώτο μέρος έχει γενικό σκοπό να κατανοήσει ο μαθητής το ρόλο, τη σπουδαιότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά των Λειτουργικών Συστημάτων, καθώς και την απόκτηση γνώσεων, που αφορούν στη διαχείριση του συστήματος αρχείων, της μνήμης και των συσκευών εισόδου/εξόδου του υπολογιστή.
Το δεύτερο μέρος έχει γενικό σκοπό να αποκτήσει ο μαθητής γνώση και εμπειρία, που θα του επιτρέπουν να χειρίζεται και να συντηρεί σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, που χρησιμοποιούνται σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις, μηχανογραφικά κέντρα κ.λπ.
Τα δύο αυτά μέρη συνδέονται μεταξύ τους, αλλά για ττην κατανόηση του δεύτερου μέρους απαιτείται η γνώση του πρώτου.

Πρόγραμμα σπουδών

 

 

Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

Συγγραφείς

Δουληγέρης Χρήστος, Βακάλη Αθηνά, Γκρίτζαλης Στέφανος,
Πάτσα Χρύσα, Σούλτης Γεώργιος, Τσέλιος Δημήτριος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος "Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο".
Το βιβλίο του μαθητή χωρίζεται σε τρία μέρη:
Το πρώτο μέρος με τίτλο "Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού" παρουσιάζει τη βασική δομή του παγκόσμιου Ιστού και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι διάφορες υπηρεσίες.
Το δεύτερο μέρος με τίτλο "Η HTML ως βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού" παρουσιάζει αναλυτικά τη γλώσσα HTML και τις επεκτάσεις της με έμφαση στη χρήση των πλαισίων και των εφαρμογών Διαδικτύου (applets). Επίσης παρουσιάζονται οι γλώσσες Javascript και Vbscript και διάφορα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Το τρίτο μέρος με τίτλο "Ανάπτυξη Σύνθετης Εφαρμογής" παρουσιάζει τη διαδικασία ανάπτυξης με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων. Επίσης αναφέρεται διεξοδικά στην αξιολόγηση μιας εφαρμογής στο Ιστό.

Πρόγραμμα σπουδών

 

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Συγγραφείς

Σιδερίδης Αλέξανδρος, Γιαλούρης Κωνσταντίνος,
Μπακογιάννης Σπυρίδων, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποκτήσει ο μαθητής ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα, να μπορεί να επιλύει απλά προβλήματα και να αναπτύσσει απλές εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 ενότητες:

Η πρώτη ενότητα, Ανάλυση προβλήματος, αναφέρεται στον καθορισμό και την κατανόηση του προβλήματος, στη δομή του και στον καθορισμό των απαιτήσεών του.

Η δεύτερη ενότητα, Σχεδίαση και Ανάπτυξη αλγορίθμων, αναφέρεται στις βασικές έννοιες και μθοδολογίες σχεδιασμού αλγορίθμων καθώς και στην ανάπτυξη και τον έλεγχο των αλγορίθμων.

Η τρίτη ενότητα, Υλοποίηση σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, αναφέρεται στα είδη, τεχνικές και περιβάλλοντα προγραμματισμού και αναλυτικά:

  • στα στοιχεία δομημένου προγραμματισμού,
  • στα στοιχεία σύγχρονων Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων,
  • στην υλοποίηση των αλγορίθμων με χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού,
  • στον έλεγχο και στην εκσφαλμάτωση προγράμματος

Η τέταρτη ενότητα, Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση προγράμματος, αναφέρεται στην Τεκμηρίωση του προγράμματος καθώς και στην Αξιολόγηση, τη Βελτιστοποίηση και την Επέκταση του προγράμματος.

Το προγραμματιστικό περιβάλλον που επιλέχθηκε είναι αυτό της Turbo Pascal.

Περιεχόμενα

Βιβλίο Μαθητή

Πρόλογος  (pdf - 1.991KB), 
Ενότητα 1  (pdf - 2.258KB), 
Ενότητα 2  (pdf - 5.955KB),
Ενότητα 3 (σελ 51 - 128)  (pdf - 19.861KB),
Ενότητα 3 (σελ 129 - 212) (pdf - 19.493KB),
Ενότητα 4  (pdf - 3.792KB),
Παράρτημα, Γλωσσάριο, Βιβλιογραφία (pdf - 3.554KB)


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://jginis.mysch.gr/?pg=sp

http://jhnginis.wordpress.com/

http://eclass.sch.gr/courses/T13105/index.php από το συνάδελφο Ραξενίδη Βασίλειο του 1ου ΕΠΑΛ Χρυσούπολης
http://eclass.sch.gr/courses/S90109/index.php από τη συνάδελφο Μπασακιούρα Αριστέα του 1ο ΣΕΚ Καρδίτσας
Σούλας Βασίλειος @ n-τάξη


Πρόγραμμα Pascal

Dev-Pascal ver. 1.9.2 [exe]Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic

Συγγραφείς

Γεώργιος Βουτυράς, Ανδρέας Βιδιαδάκης,
Πέτρος Ματζάκος, Χρήστος Σκουρλάς

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Ο βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να καταστήσει το μαθητή ικανό να δημιουργεί απλά προγράμματα. Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιεί τη Visual Basic ως μέσο διδασκαλίας του προγραμματισμού. Δεν αποτελεί εγχειρίδιο αναφοράς της Visual Basic. Επεξηγεί εμμέσως τα πιο σημαντικά θέματα του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την πιο απλή και διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο, ώστε ο μαθητής να μπορεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη και από τα πρώτα κιόλας μαθήματα να μπορεί να γράφει προγράμματα.

Περιεχόμενα

Βιβλίο (zip - 4,5MB)

 

 

Συντήρηση Υπολογιστών

Συγγραφείς

Χρήστος Μελέτης, Σπύρος Μπουρέλος,
Κιαμάλ Πεκμεστζή, Ιωάννης Σιφναίος

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Οι υπολογιστές, όπως και κάθε συσκευή, παθαίνουν συχνά βλάβες στο υλικό ή παρουσιάζουν δυσλειτουργίες λόγω κακής ρύθμισης του λογισμικού τους. Συνεπώς η ανάγκη και η ζήτηση για άτομα εκπαιδευμένα στα αντικείμενα αυτά είναι σήμερα μεγάλη και είναι βέβαιο ότι θα αυξάνεται συνέχεια. Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες για εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα και η ανάπτυξη είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου μαθήματος.
Το αντικείμενο της συντήρης είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συστηματοποιηθεί. Για το σκοπό αυτό και με στόχο να είναι η ύλη και η παρουσίαση κατανοητή για τους μαθητές καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσεγγίζει τις βλάβες με βάση τα συμπτώματα που παρουσιάζονται. Επίσης και για τις δυσλειτουργίες του λογισμικού όπου υπάρχει αντίστοιχη δυσκολία ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία. Τέλος το 3ο κεφάλαιο που αναφέρεται στην προληπτική συντήρηση δεν πρέπει να αγνοηθεί γιατί συχνά η αμέλειά της αποτελεί τη συχνότερη αιτία βλαβών και δυσλειτουργιών.

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

Συγγραφείς

Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Κολυβάς Γεώργιος,
Ούτσιος Σταμάτης

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το παρόν βιβλίο έχει στόχο να παρουσιάσει το γνωστικό αντικείμενο των δικτύων επικοινωνίας με πληρότητα, σαφήνεια, χωρίς να κουράζει με περιττές λεπτομέρειες και με περιεχόμενο εστιασμένο στα χαμηλότερα επίπεδα της στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε οι νέες έννοιες να παρουσιάζονται με χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων, σχημάτων, πινάκων. Η δομή των κεφαλαίων είναι ενιαία. Στα δύο πρώτα κεφάλαια παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των δικτύων επικοινωνίας και οι σπουδαιότερες έννοιες που συναντώνται στις επικοινωνίες δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται κατηγοριοποίηση, σύγκριση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση της πληροφορίας και αναφορά στα προβλήματα που εμφανίζονται. Το τέταρτο έως και το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένα στις τεχνικές, συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη δικτύων σε μικρή ή μεγάλη έκταση, την πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης, τη μεταφορά της πληροφορίας. Στο έβδομο κεφάλαιο επισημαίνεται ο ρόλος του επιπέδου δικτύου στη διαδικτύωση, με αναφορά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται οι περιοχές διαχείρισης δικτύου και οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές ασφάλειας. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο, σκιαγραφείται η επερχόμενη κοινωνία της απόλυτης επικοινωνίας, η ενοποίηση των υπηρεσιών και εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι χρήσης των δικτύων και οι επιτώσεις τους.

 

Υποστηρικτικό βιβλίο για τα Δίκτυα 

Ωρολόγια Προγράμματα

Α' τάξη ΕΠΑΛ
α/α
Μαθήματα
Ώρες
Θεωρία
Εργαστήριο
1 Εφαρμογές Πληροφορικής
3
Βιβλίο: Αυτοματισμός Γραφείου (Γεωργοπούλου Αικατερίνη, κ.α.)
 Β' τάξη ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής
α/α
Μαθήματα
Ώρες
Θεωρία
Εργαστήριο
1 Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 3
 
Βιβλίο: Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας (Αλέξανδρος Σιδερίδης, κ.α.)
2 Λειτουργικά Συστήματα Ι 2
1
Βιβλίο: Λειτουργικά Συστήματα (Γιάννης Κάβουρας κ.α.)
3 Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο
4
Βιβλίο: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο (Χρήστος Δουληγέρης, κ.α.)
4 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 3
1
Βιβλίο: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Αρβανίτης Κωνσταντίνος, κ.α. ΤΕΕ 2ος κύκλος Τομέα Ηλεκτρονικών)
5 Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
2
Βιβλίο: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
(Θεόδ. Τσιλιγκρίδης, κ.α.)
6 Συντήρηση Υπολογιστών
2
Βιβλίο: Συντήρηση Υπολογιστών (Κιαμάλ Πεκμεστζή, κ.α.)
Σύνολο
8
10
Γ' τάξη ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ
α/α
Μαθήματα
Ώρες
Θεωρία
Εργαστήριο
1 Δομημένος Προγραμματισμός
(Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο)
3
2
Βιβλίο: Προγραμματισμός Υπολογιστών (Αλέξανδρος Σιδερίδης, κ.α.)
2 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
(Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο)
3
1
Βιβλίο: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Αρβανίτης Κωνσταντίνος, κ.α. ΤΕΕ 2ος κύκλος Τομέα Ηλεκτρονικών)
3 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
2
Βιβλίο: Λειτουργικά Συστήματα (Γιάννης Κάβουρας, κ.α.)
4 Βάσεις Δεδομένων 1
3
Βιβλίο: Βάσεις Δεδομένων (Γιάν. Μανωλόπουλος, κ.α.)
5 Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)
4
Βιβλίο: Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic (Γ. Βουτυράς, κ.α.)
6 Εφαρμογές Πολυμέσων
4
Βιβλίο: Εφαρμογές Πολυμέσων (Ν. Αρβανίτης, κ.α.)
Σύνολο
7
16 

 

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑ.Λ. (images/2016-17/fek_2017_1426b.pdf)


Περισσότερα

2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (VBI)

Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος μετάδοσης δεδομένων (VBI) (images/VBI.pdf)


Περισσότερα

Tα νέα Τετράδια Μαθητή για τα Δίκτυα Υπολογιστών και τον Προγραμματισμό Υπολογιστών της Γ’ Τάξης του ΕΠΑΛ

Γ ΕΠΑΛ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (http://www.iep.edu.gr/images/school_books/%CE%93_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD.pdf) Γ ΕΠΑΛ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Παροράματα διδακτικού υλικού ΕΠΑΛ : βιβλίο μαθητή "Δίκτυα Υπολογιστών" και του αντίστοιχου τετραδίου μαθητή της Γ' τάξης των ΕΠΑ.Λ - ISBN : 978-960-06-5138-6 και ISBN : 978-960-06-5310-6 αντίστοιχα. (http://www.iep.edu.gr/images/school_books/2017-paroramata-diktya.pdf) (νέο) Γ ΕΠΑΛ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τετράδιο Μαθητή (νέο) (http://www.iep.edu.gr/images/school_books/2017-02-13_Diktya_HY_stuBook.pdf) Γ ΕΠΑΛ...


Περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας ΤΠΕ Δημοτικού 2016-17

Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενοΤεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών εδώ (https://drive.google.com/file/d/0B4LBU0Ise1peeEs1OERDMGRsMjA/view?usp=sharing)


Περισσότερα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Παρακαλώ για την ανάρτηση της 1ης Ανακοίνωσης του 11ου Συνεδρίου (images/2016-17/1Anakoinosi-11SynedrioPekap.pdf) της ΠΕΚΑΠ, στην ιστοσελίδα σας. Με εκτίμηση, Νίκος Σκίκος Πρόεδρος ΠΕΚΑΠ Υπεύθυνος Συντονιστικής Επιτροπής


Περισσότερα
01234

Μεταφορτώστε Δωρεάν Αντιϊκά

Τεχνικά Θέματα

Written on 19 Νοέμβριος 2014, 13.19 by admin
--pdfΟδηγίες για ψηφιακή υπογραφή   1. Πρέπει να ρυθμιστεί το Adobe Reader Πρέπει να εισάγετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που υπάρχουν στο αρχείο...
Written on 13 Νοέμβριος 2014, 12.30 by admin
helper-texnikistirixiΣτα πλαίσια του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ-Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες...
Written on 08 Οκτώβριος 2014, 11.56 by admin
-ubuntu-1204-lts-ltsp- Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (12.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την...
Written on 10 Οκτώβριος 2013, 11.17 by admin
----ms-windows-2008-server-ms-windows-7-squid-secessentials-wsus- Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης MS-WIndows 2008 Server, MS-Windows 7, Squid, SecEssentials, WSUS (Θ.Θεοδωρόπουλος, Γ.Σιάχος, Ι.Παπαναγιώτου,...
Written on 10 Οκτώβριος 2013, 11.05 by admin
--windows-2008-server- Πολιτική Ασφαλείας Windows 2008 server (Θ.Θεοδωρόπουλος, Γ.Σιάχος ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) Περιλαμβάνει τις προτεινόμενες πολιτικές ασφάλειας για το...
Written on 10 Απρίλιος 2013, 07.39 by admin
-ms-windows-2008-server-ms-windows-7 Για να εγκατασταθεί το περιβάλλον των MS-Windows στο ΣΕΠΕΗΥ θα πρέπει να διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες MS-Windows Server για τον εξυπηρετητή και...
Written on 31 Οκτώβριος 2012, 09.40 by admin
-e-mail-1. Χώρος γραμματοκιβωτίου Ο διατιθέμενος χώρος για τις μονάδες και τους εκπαιδευτικούς είναι 1.000 ΜΒ και για τους μαθητές 200 MB. Υπάρχει πρόθεση για...
Written on 31 Οκτώβριος 2012, 09.09 by admin
-vbi-Για προβλήματα που σχετίζονται με τον υπολογιστή (τη λειτουργία του) θα επικοινωνείτε με την ALTEC στα τηλέφωνα 2106872800, 2106872830. Για προβλήματα...
Written on 16 Οκτώβριος 2012, 17.11 by admin
-xsfdfdΣύνδεση στο phpmyadmin Συνδεθείτε στην MySQL βάση μέσω του phpmyadmin (www.sch.gr→mysch→Πίνακας ελέγχου→Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL→Διαχείριση...
104020
Written on 16 Οκτώβριος 2012, 17.04 by admin
italc-Πρόκειται για μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο διδασκαλίας αφού ε πιτρέπει τη διαχείριση και τον απομακρυσμένο...
Written on 27 Μάρτιος 2012, 10.09 by admin
----outlookΣτο κείμενο αυτό, περιγράφονται οι ρυθμίσεις, που απαιτούνται, για την χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται, στο περιβάλλον του...
105830
Written on 27 Μάρτιος 2012, 09.39 by admin
-hy-domain    Για να συνδέσουμε ένα PC στο Domain του εργαστηρίου ακολουθούμε τα εξής βήματα. 1. Ελέγχουμε την ώρα στο Server και στο PC. Η ρύθμιση...
Written on 27 Μάρτιος 2012, 09.34 by admin
-proxy-squid Ένας πολύ καλός τρόπος για να μειώσουμε το bandwith που καταναλώνεται κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και να ελέγξουμε την πρόσβαση σε αυτό,...

Helper

 

helper

 

Aπομακρυσμένη πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας από το ΠΣΔ.

team

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday51
mod_vvisit_counterYesterday81
mod_vvisit_counterThis week954
mod_vvisit_counterLast week556
mod_vvisit_counterThis month1625
mod_vvisit_counterLast month1284
mod_vvisit_counterAll days465814

We have: 20 guests online
Your IP: 10.2.33.22
 , 
Today: Αυγ 17, 2017

 

ektv